Innmeldingsskjema


 

Dersom du har en ferdig utviklet DKS-produksjon eller en produksjonsidé som det er aktuelt å turnere med i DKS Nordland vil vi gjerne høre fra deg.

Den kulturelle skolesekken i Nordland har frist 1.oktober 2018 for innsending av tilbud av produksjoner for skoleåret 2019/2020.

Sender du inn tilbud etter fristen vil vi arkivere tilbudet i vårt system til neste skoleårs programmering. Skulle vi ha behov for tilbudet tidligere tar vi kontakt med innsender. 

Nordland er et langstrakt fylke med store avstander og vi har delt inn fylket i ulike turnèdistrikter med turneer som varer fra en til fire uker.

Vi benytter elektronisk skjema for innsending av tilbud og ber om at dere bruker dette. Vi har også samlet et knippe tips til hvordan skrive gode tilbud, les gjerne dette før du setter i gang.

Gode tips til deg som skriver tilbud

[Innmeldingsskjema] 

Har du spørsmål?- ta kontakt med oss

Hva skjer når du har meldt inn ditt tilbud?

Når vi behandler tilbudene vurderes produksjonen på kunstnerisk og formidlingsmessig profesjonalitet, relevans for målgruppa og kunstnerisk idé.

Framdrift og prosedyrer for behandling av innmeldt produksjon
- 1. oktober innmeldingsfrist
- November og desember, behandling i fagråd fase 1
- Januar og februar, behandling i programråd fase 2
- Mars, gjennomgang av programforslag
- Ca 20. mars, vedtak på program, og beskjed ut til utøvere om tilslag.

Hva skjer i de ulike fasene?

Fase 1
DKS-produsentene og eksterne konsulenter fra kunstfagmiljøene går gjennom alle innmeldte produksjoner.De vurderes ut ifra kriteriene kunstnerisk kvalitet, formidlingskvalitet og relevans med utgangspunkt i Ønskekvisten - en vurderingsmodell for kvalitet i kunstneriske produksjoner. I denne fasen vil produksjonene som ikke tilfredsstiller kvalitetskriteriene tas ut. Videre gjør vi en prioritering blant de produksjonene som tilfredsstiller kvalitetskriteriene og velger ut hvilke av disse som tas videre til fase 2.

Fase 2
Vi har tre programråd med representanter fra kultur- og skolesektor jobber i fase 2. Også elever involveres i vurderingene i et eget programråd for de ulike uttrykkene. I fase to gjøres det en vurdering av hver produksjon også opp mot et helhetlig program og det endelige utvalget til programmet gjøres.

De utøvere som ikke kommer på programmet får ikke egen beskjed om dette. Vi vil likevel opplyse om at det ikke behøver å være kvalitetsmessige grunner for å ikke kommet på DKS-programmet, men en totalvurdering av profil og økonomi teller like mye.

PERSONVERNERKLÆRING

Når du sender inn innmelding vil du i visse tilfelle oppgi personopplysninger som navn, adresse, fødselsdato, kontaktinformasjon.

Vi henter også opplysninger fra eksterne kilder, som adresseregistre, for å kvalitetssikre at de opplysningene vi har om deg er korrekte og oppdaterte.

Vi bruker slike personopplysninger i vår kommunikasjon med deg via e-post, SMS og brev.

I tillegg behandler vi følgende opplysninger hvis du kommer på vårt program: Kontoopplysninger for utbetaling av honorar, turnéruter for oppdraget via fagsystemet KSYS.

Personopplysninger som navn og telefonnummer og e-post blir lagret i fagsystemet KSYS, men brukes kun i forhold til aktuell produksjon som er på veien, og når produksjonen er avsluttet vil ikke opplysningene bli spredt.

Den kulturelle skolsekken må behandle disse personopplysningene for å oppfylle våre forpliktelser i forhold til oppdragsavtalen. Formålet er å identifisere deg, unngå dobbeltregistreringer, ha oppdaterte opplysninger, for å gi deg relevante opplysninger på turné, samt å kunne ha en oppdragsavtale som fungerer.